سرگذشت بیلیارد

ورزش بیلیارد دارای تاریخچه بسیار غنی می باشد و اغلب مردم از دوران نوجوانی علاقمند به این ورزش فکری و جذاب می شوند و آنرا به صورت حرفه ای می آموزند که ما در اینجا به اختصار به توضیح آن می پردازیم .

تا قرن پانزدهم این بازی مدتی در اروپای شمالی و گویا در فرانسه بر روی چمن مانند بازی کروکت ( نوعی بازی با گوی و حلقه ) انجام می شده است. بعد از مدتی این بازی به مکانهای سربسته بر روی میز پوشیده از پارچه سبز که شبیه به چمن بوده تغییر مکان یافته و در اطراف لبه های این میز حاشیه ای ساده قرار گرفته بود.

بیلیارد در ابتدا با دو توپ بر روی یک میز شش حفره ای با یک حلقه شبیه به حلقه بازی کروکت و یک چوب عمود که به عنوان سپر بود، انجام می شد. تا قرن هجدهم به تدریج حلقه و سپر ناپدید شدند و تنها حفرها و توپها باقی ماندند.

قبل از سال 1800 این بازی به عنوان بیلیارد اعیان زادگان شناخته می شد اما شواهدی وجود دارد که نشان می دهد مردم با حرفه ها و مشاغل مختلف از آغاز این بازی را انجام می دادند.

Atractive and Famus Game in Billiard

 

Different Types of the Game:

Eight ball is a call shot game played with a cue ball and fifteen object balls, numbered 1 through 15. One player must pocket balls numbered 1 through 7 (solid colors) while the other player has 9 through 15 (stripes). The player pocketing his group first and then legally pocketing the 8-ball wins the game.
Call shot in this game means indicating the object ball and the pocket before shot but obvious balls and pockets do not need to be indicated. It is the opponent’s right to ask which ball and pocket if he is unsure of shot. When calling the shot, it is NEVER necessary to indicate details such as the number of cushions, banks, kisses, caroms, etc. Any balls pocketed on a foul remain pocketed, regardless of whether they belong to the shooter or the opponent. The opening break is not a “called shot.” Any player performing a break shot in 8-Ball may continue to shoot his next shot so long as he has legally pocketed any object ball on the break.

Eight Ball instruction

Rules and Summary instruction

شروع بازی :شروع بازی :

چیدن توپها: توپها توسط یک مثلث در پایین میز به شکلی که بود 8 در وسط مثلث یک توپ در نوک آن و در روی نقطه پیرامید و یک توپ تمام رنگی و خطی در گوشه های آن قرار دارند چیده می شوند.

پخش قانونی ( شروع گیم ) :

بازیکن شروع کننده برای اجرای قانونی باید ( با توپ سفید از پشت خط شروع ) طوری توپها را پخش نماید که حداقل یک توپ در پاکت بیافتد یا حداقل 4 توپ شماره دار با باند برخورد نمایند . چنانچه او قادر به انجام شرایط فوق نباشد خطا محسوب شده و بازیکن بعدی حق دارد خود پخش نماید یا از بازیکن اولی بخواهد مجدداً شروع کند یا میز را به همان شکل قبول نماید.

افتادن توپ سفید در پاکت در زمان پخش

1.چنانچه در یک پخش ( شروع بازی ) قانونی توپ سفید بازیکن وارد پاکت شود کلیه ی توپهای در پاکت افتاده در پاکت باقی می ماند ( به جز توپ شماره 8 که شرح آن در قسمت مربوطه داده شده) آن عمل خطا می باشد.

2. میز باز محسوب می شود.

تذکر : در شرایط بالا بازیکن بعدی توپ سفید را از پشت خط شروع ، رو به جلو بازی خواهد کرد و برای ضربه زدن به توپهای هدف که در پشت خط شروع قرار دارند باید طوری بازی کنند که ابتدا توپ سفید از خط شروع گذشته و از طریق باند در برگشت با آنها برخورد نماید. و یا با ضربه برگشتی و یا ضربه کاروم استفاده نماید.

اگر توپها در پخش از میز به بیرون پرتاب شوند:

اگر بازیکنی توپی را در زمان پخش به بیرون از میز پرتاب نماید این عمل خطا بوده و بازیکن بعدی اختیار دارد

1.میز را با شرایط موجود قبول کند

2. توپ سفید را پشت خط شروع قرار داده و بازی کند.

وضعیت میز باز :

میز باز :

میز زمانی باز نامیده می شود که انتخاب گروه توپهای رنگی یا خطی توسط بازیکنان انجام نشده باشد. زمانیکه میز باز است ضربه زدن به توپهای تمام رنگی به جهت در پاکت انداختن توپهای خطی و بر عکس مجاز می باشد.

تذکر : میز همیشه بلافاصله بعد از پخش باز محسوب می شود و زمانی که میز باز است می توان برای وارد کردن توپ هدف در پاکت ابتدا به توپهای تمام رنگی یا خطی ضربه زد هر چند اگر اولین ضربه به توپ 8 برخورد کند خطا محسوب شده و بازیکن بعدی توپ سفید در دست خواهد بود و توپهای در پاکت افتاده با خطا در پاکت باقی می مانند.

انتخاب گروه توپ ها :

انتخاب گروه توپ ها :گروه توپهای تمام رنگی و یا خطی در زمان پخش مشخص نمی گردد حتی اگر توپهای وارد شده در پاکت از یک یا دو گروه باشند چون همیشه بلافاصله پس از پخش میز باز می باشد و زمانی انتخاب گروه توپ ها مشخص می شود که بازیکنی یک توپ هدف اعلام شده را بعد از پخش به طور قانونی وارد پاکت نماید.

توپهای در پاکت افتاده غیر قانونی: 

یک توپ رنگی زمانی به طور غیر قانونی در پاکت می افتد که: 

1. همزمان با ارتکاب خطا باشد

2. توپ در پاکت اعلام شده نیافتد

3. توپ هایی که از میز به بیرون پرتاب می شوند: 

4. زمانی که توپ از میز به بیرون پرتاب شود خطا محسوب می گردد مگر توپ شماره 8 که در آن صورت بازیکن گیم را باخته است. توپ های به بیرون پرتاب شده در روی میز قرار نمی گیرند.

بازی پ شماره 8 :

چنانچه موقع ضربه قانونی توپ 8 ، توپ سفید وارد پاکت شود و یا خطایی صورت گیردبه شرطی که توپ 8 در پاکت نیفتد بازیکن گیم را نباخته است و بازیکن بعدی توپ سفید در دست خواهد بود.

تذکر : کلیه خطا ها باید قبل از ضربه بعدی اعلام شود در غیر این صورت خطا تلقی نخواهد شد .

باخت گیم :

بازیکن در شرایط ارتکاب خطا های زیر گیم را باخته است :

1-در زمان افتادن توپ 8 در پاکت مرتکب خطا شود. (بجز زمان پخش و شروع گیم)

2- هم زمان با آخرین توپ گروه خود توپ 8 را وارد پاکت نماید.

3- هر زمان از بازی توپ 8 را به بیرون از میز پرتاب کند.

4- توپ 8 را در پاکتی غیر از پاکت اعلام شده بیاندازد.

5- توپ 8 را خارج از نوبت آن وارد پاکت کند .

(جز در زمان پخش و شروع گیم )

Rules

Object of the game:

Nine Ball is played with nine object balls numbered one through nine and a cue ball (the white ball). On each shot the first ball the cue ball contacts must be the lowest-numbered ball on the table, but the balls need not be pocketed in order. If a player pockets any ball on a legal shot, he remains at the table for another shot, and continues until he misses, fouls, or wins the game by pocketing the 9-ball. After a miss, the incoming player must shoot from the position left by the previous player, but after any foul the incoming player may start with the cue ball anywhere on the table. Players are not required to call any shot. A match ends when one of the players has won the required number of games.

Racking the balls:

The object balls are racked in a diamond shape, with the one ball at the top of the diamond and on the foot spot, the 9-ball in the center of the diamond, and the other balls in random order, racked as tightly as possible around the 9-ball. The game begins with cue ball in hand behind the head string.

Legal break shot

The rules governing the break shot are the same as for other shots except:

(1) The breaker must strike the 1-ball first and either pocket a ball or drive at least four numbered balls to the rail.

(2) If the cue ball is pocketed or driven off the table, or the requirements of the opening break are not met, it is a foul, and the incoming player has cue ball in hand anywhere on the table.

(3) If on the break shot, the breaker causes an object ball to jump off the table, it is a foul and the incoming player has cue ball in hand anywhere on the table. The object ball is not respotted (exception: if the object ball is the 9- ball, it is respotted).

If on the break shot, the 9-ball is pocketed, the striker will be the winner and no foul has occurred. When a player fouls, he loses his shot and the pocketed balls will not be respotted (exception: if the pocketed ball is the 9- ball, it is respotted).

After foul, the incoming player has cue ball in hand anywhere on the table. If a player commits several fouls on one shot, they are counted as only one foul.

push out

The player who shoots the shot immediately after a legal break may play a push out in an attempt to move the cue ball into a better position for the option that follows. In this rule, the cue ball is not required to contact any object ball nor any rail, but all other foul rules still apply. The player must announce his intention of playing a push out before the shot, or the shot is considered to be a normal shot. Any ball pocketed on a push out does not count and remains pocketed except the 9-ball.

Following a push out, the incoming player is permitted to shoot from that position or to pass the shot back to the player who pushed out. A push out is not considered to be a foul, unless a rule is violated or a foul is committed. An illegal push out is penalized like any other foul. After a player scratches on the break shot, the incoming player cannot play a push out.

If the object ball is driven out of table, it is a foul and the ball is not respotted on the table (except 9-ball which is placed on foot spot and the incoming player is ball in hand).

If the cue ball jumps vertically or diagonally :

over the object ball, it is foul. If the cue ball is struck foully, jump shot is a technique to perform the right stroke.

Three consecutive fouls:

If a player fouls three consecutive times on three successive shots, he loses the game.

Snooker Game instruction

We recommend Excitement And Speed !

Object of the game:

Each player must strike the red ball first. After potting the red ball, the player can strike the colored ball. He is free in choosing the object ball. If the colored ball of a player is potted, he still can continue shooting and must strike the red ball once again. When the red balls and the last colored ball struck with the red ball are pocketed, then the yellow to black ball are in the run. The advanced stages like striking the red ball and positioning for the colored ball and other technical stages will be presented to you in the third training course.

Baulk:

A straight line drawn 29in (737mm) from the face of the bottom cushion and parallel to it is called the Baulk-line.

The “D” area :

The “D” is a semi-circle described in Baulk with its center at the middle of the Baulk-line and with a radius of 11½in (292mm).

Spots:

Four spots are marked on the center longitudinal line of the table:
the spot (known as the black spot), 12¾in (324mm) from a point perpendicularly below the face of the top cushion;
the center spot (known as the blue spot), located midway between the faces of the top and bottom cushions;
the pyramid spot (known as the pink spot), located midway between the Centre Spot and the face of the top cushion;
the middle of the baulk-line (known as the brown spot).
Two other spots used are located at the corners of the “D”. The one on the right is known as the Yellow Spot and the one on the left as the Green Spot.

Frame:

frame is the time period from the first strike for breaking the balls till:
A player hands over a game in his turn,
Or just when the black ball is on the table, the hitter wins the frame because of having more points (1+7); or Just when the black ball is on the table, by throwing the black ball in the pocket or committing any foul, the frame will end up.

Striker:

The person about to play or in play is the striker.

Stroke:

A stroke is made when the striker strikes the cue-ball with the tip of the cue.
A stroke is fair when no infringement of Rule is made,
A stroke is not completed until all balls have come to rest; and
A stroke may be made directly or indirectly.
A) A stroke is direct when the cue-ball strikes an object ball without first striking a cushion, and
B) A stroke is indirect when the cue-ball strikes one or more cushions before striking an object ball.

Pot :

A pot is when an object ball, without any infringement of these Rules, enters a pocket.

Break :

A break is a number of pots in successive strokes made in any one turn by a player during a frame.

In-hand:

The cue-ball is in-hand:
1- Before the start of each frame,
2- When it has entered a pocket; or
3- When it has been forced off the table.
The cue-ball remains in-hand until:
1- It is played fairly from in-hand; or
2- A foul is committed whilst the ball is on the table.

Ball in play:

The cue-ball is in play when it is not in-hand,
Object balls are in play from the start of the frame until pocketed or forced off the table,
The cue ball does not collide with the object ball; and

Miss :

When the cue ball first does not collide with the ball in turn, miss occurs.

Hitting Two Balls Simultaneously :

Two balls, other than two Reds or a free ball and a ball on, must not be struck simultaneously by the first impact of the cue-ball.

Touching Ball :

If the cue-ball is touching a ball or balls on, the referee shall state touching ball and indicate which ball or balls on the cue-ball is touching.
When a touching ball has been called, the striker must play the cue-ball away from that ball without moving it or it is a push stroke.
If the cue-ball comes to rest touching or nearly touching a ball that is not on, the referee, if asked whether it is touching, will answer YES or NO. The striker must play away without disturbing it as above but must first hit a ball that is on.
When the cue-ball is touching both a ball on and a ball not on, the referee shall only indicate the ball on as touching. If the striker should ask the referee whether the cue-ball is also touching the ball not on, he is entitled to be told.
If the referee is satisfied that any movement of a touching ball at the moment of striking was not caused by the striker, he will not call a foul.
If a stationary object ball, not touching the cue-ball when examined by the referee, is later seen to be in contact with the cue-ball before a stroke has been made, the balls shall be repositioned by the referee to his satisfaction.

 

Penalties with Seven Points if the Striker :

  • Uses a ball off the table for any purpose,
  • Uses any object to measure gaps or distance,
  • Plays at Reds, or a free ball followed by a Red, in successive strokes,
  • Uses any ball other than White as the cue-ball for any stroke,
  • Fails to declare which ball he is on when snookered or when requested to do so by the referee; or
    After potting a Red (or free ball nominated as a Red), commits a foul before a color has been nominated.

Extra Facility of Hotel Bam

Access information

Digital Phone Line :   +98 011-5505


Extension :                 266


Cell Phone :              +98 9125363519


Email :                       hotelbam.ramsar@gmail.com


Instagram :                instagram.com/shahre_sabzz


موارد قابل توجه :

ساعت کار تله کابین از 9:30 صبح الی 20:00 عصر


تحویل اتاق به میهمانان ساعت 15:00 و زمان تخلیه 12:00 می باشد.


همراه داشتن شناسنامه یا صیغه نامه با مهر برجسته الزامی است.


به همراه داشتن انواع حیوانات و پرندگان اکیداً ممنوع می باشد.


مدیریت هتل بام سبز اقامتی خوش را برای شما آرزومند است .


رزرواسیون هتل بام

جهت رزرو هتل ، کلبه های جنگلی ، رستوران و کافی شاپ ایل میلی می توانید از طریق فرم آنلاین در همین سایت اقدام نمائید و در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی و یا اطلاعات تکمیلی با واحد رزرواسیون هتل بام سبز ، آژانس گردشگری بام سبز تماس حاصل فرمائید.

Reserve right now !